Stuurgroepvergadering 3 oktober 2016

Notulen stuurgroepvergadering 3 Oktober 2016 in Café/Zaal ’t Anker.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom voor mevr. J. Rechters ( gemeente) en dhr. A. Otten ( heemkunde)

2. Notulen stuurgroepvergadering 5 September 2016.
Dhr. J. Huijbers vraagt zich af wie er in bestuur van Stichting Mortels Belang zitten en wat de reden is dat deze Stichting € 5000 heeft geleend van de Stuurgroep.
In het bestuur zitten mevr. T. v.d. Hurk, H. Verkampen en T. v. Zeeland. Dhr. J. Priems zal de taken van Toon op zich gaan nemen. Het geld is bedoeld om het tekort aan te vullen wat ontstaan is door de verbouwing van het pand. Stichting heeft nu weer sluitende exploitatie en de lening zal binnen 5 jaar worden terugbetaald aan de Stuurgroep.

3. Straatnamen door Ad Otten.
Dhr. Ad Otten komt wat vertellen over het ontstaan van nieuwe straatnamen.

Hij heeft als verrassing een schilderij bij zich met daarop de 2 kerken die er ooit in De Mortel hebben gestaan, dat hij aanbied aan de stuurgroep. Het was nl. vroeger verboden als er een nieuwe kerk werd gebouwd om de oude kerk eerder te slopen. Zodoende hebben er heel even 2 kerken in de Mortel gestaan. We zullen het schilderij een mooie plek geven.

De Werkgroep Heemkundekring vergadert een paar keer per jaar en in deze vergaderingen besluit men hoe de nieuwe straten komen te heten.
Het nieuwe Koningpad is ook besproken en er is besloten dat dit pad niet officieel op de wegenkaart komt te staan. Het is zeker een mooi initiatief en het bord blijft daarom ook staan. Maar er kan verwarring ontstaan voor bijv. ambulance etc omdat dit pad rechtlijnig loopt met de Renseweg.
Het Koningpad komt uit op de zandpad bij de fam. De Koning. Nu blijkt dat dit zandpad geen naam heeft. Vroeger heette hij Kranenbrakenseweg en het voorstel is om dat nu ook in te voeren. Vanuit de Stuurgroep komen er een aantal bezwaren;
Dhr. T. de Koning; Als het Koningpad verwarring oplevert voor ambulance, is dat bij de Kranenbraak hetzelfde probleem.
Dhr. H. de Koning; Krijgen wij dan een adreswijziging? De voordeur ligt nl. aan het zandpad. Adres is nu Renseweg. Als er een adreswijziging komt heeft dit nogal wat consequenties! Dhr. Otten geeft aan dat men niet in de gaten heeft gehad dat dit het geval was. Men dacht dat er geen huizen aan de zandpad stonden. Hij zal dit nagaan en komt hier op terug.
Dhr. T. de Koning; Als het zandpad een officiële naam krijgt dan wordt dit ook in het navigatiesysteem ingevoerd. Gevolg daarvan kan zijn dat er veel auto’s door dit pad worden gestuurd. Het zandpad is nu echter zeer slecht begaanbaar voor auto’s zal dan alleen maar voor overlast zorgen.

Dhr. Otten neemt alle punten mee naar het volgende overleg met de Heemkundekring. Hij komt hier op terug.
Zelf geeft hij aan dat het misschien mooi zou zijn om het Koningpad door te trekken tot aan de Bakelseweg zodat er een mooie nieuwe wandelroute komt vanuit De Mortel.
Wordt vervolgd.

4. Mededelingen
– Brief dhr. T. Verhoeven en H. Gerrits ; Hebben gesproken met dhr. Grassens. De Bereleier staat op een ijzeren onderconstructie. Men moet dit controleren of er misschien onderhoud aan nodig is en of het nog veilig is voor spelende kinderen . Dhr. H. de Koning zal dit binnenkort doen.
– Er is door de gemeente een enquete opgesteld over dorps/wijkgericht werken. Deze mail wordt doorgemaild door Ingrid aan de leden van de stuurgroep: graag even invullen en terug sturen.
– Op 27 september vond er een info-avond plaats over plan de Leijgraaf . Mevr. Annie Kruijsen was hiervan projectbegeleider vanuit de gemeente maar vanaf 1 oktober word dit overgenomen door Arthur Rijken.
De vergadering was teleurstellend voor de belangstellenden. Er is nu weer uitstel van het plan.
Vandaar vanmiddag gesprek met stuurgroepbestuur en gemeente gehad.
Men heeft aangegeven dat er volgend jaar oktober zeker gebouwd kan gaan worden.
De gemeente geeft wel aan dat er een kans is dat de geïnteresseerden die sneller aan de slag willen al eerder kunnen starten. Als er ongeveer 5 gegadigden zijn wil de gemeente dit wel oppakken . Dit kost extra investering maar dan kan men eind mei bouwen.
Dat wil zeggen dat deze mensen nu aan de slag moeten met de architect en om tafel moeten met gemeente om te verkavelen.
We gaan hier als stuurgroep achteraan. Is er die behoefte dan willen de wethouders meewerken.
Er is op deze avond gezegd dat men over het hele plan kan bouwen. Er is nu besloten om bij het achterste gedeelte te gaan starten met bouwen. Dit omdat er misschien een grotere kans is dat er zienswijze komen op het voorste gedeelte. Dit zou dan weer vertraging opleveren voor het hele plan en anders zitten de mensen in het voorste gedeelte erg lang in de bouw werkzaamheden. Het gaat om ongeveer 20 kavels.
Dhr. G. Verbakel: de nutsvoorzieningen moeten wel gemaakt worden, ook in het voorste gedeelte. Dat klopt. Dit zullen we meenemen.
Er is ook een mogelijkheid om te huren! Als hier belangstellenden voor zijn dan wil de gemeente dit graag weten! Dus ook deze mensen graag contact op laten nemen met het stuurgroepbestuur.
– In juni informatie avond geweest over verkeersveiligheid. Het project wegencategorisering toen ook besproken. Er is een besluit over genomen door B en W.
Dr. de Quayweg is nog niets over besloten wat betreft snelheid. Er wordt nu een voorstel gemaakt voor verschillende opties en die worden besproken met omwonenden en stuurgroep. Dit blijven we volgen. Ook geeft men aan dat het fietspad aan deze weg een prioriteit moet hebben.
– Afvaardiging stuurgroep; zijn er al mensen die dubbel vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep om andere te zoeken? Dit is nog niet gebeurd.
Dhr. R. Goossens; Misschien bij afwezig verenigingen melden ipv persoonlijke namen?
– A.s. woensdag maakt gemeente bekend wie zij voordragen als nieuwe burgemeester.
– Primeurtje gehad vanmiddag op gemeentehuis. De gemeente brengt de bouwkavels bij fam. Manders en fam. Egelmeers opnieuw ‘op de markt’. Het heet De Vrije Erven en de presentatie is binnenkort te zien op de site van de gemeente.

5. Post.

Ingekomen Post;
– Kernkracht.
6. Rondvraag;

– Dhr. F. v. Lijssel ; De borden bij de oversteekplaats werken niet meer.
Monique v.d. Elzen; dit is bekend. Onderdelen zijn besteld maar duurt helaas langer qua levertijd. Wordt aan gewerkt.
– Dr. A. V. Oosterwijk; fietspad naar Gemert; tegels los. Zeer gevaarlijk. Dit melden bij de gemeente via buiten/beter. Dit is al gedaan.
– Dhr. F. v. Bommel; Het zebrapad is niet erg wit meer. Misschien een keer opnieuw schilderen. We zullen dit doorgeven.
– Mevr. W. Fleuren; Nogmaals kijken naar de situatie op de Renseweg binnen de bebouwde kom. Dit is erg gevaarlijk voor voetgangers!
– Mevr. M. v.d. Elzen; in het GN heeft gestaan dat er ringen om lantaarnpalen komen om plastic zakken aan te hangen. Is het bekend of dat deze ook komen? Janine zal dit nagaan.
– Er is laatst een vrachtwagen vastgereden in Hemelstraat / Sprenkstraat. Openbaar beheer is komen kijken. Komt terug om te kijken of de draaicirkel voldoende is. Er komt een paaltje zodat de auto’s daar niet kunnen parkeren want ook dit speelt mee.
– Dhr. P. v. Dommelen jr.; in Aug 2014 hebben acht gegadigden gezegd dat ze willen bouwen op plan de Leijgraaf. Er zit geen vaart in.
Wij hebben dit duidelijk gemaakt vanmiddag. Bestemmingsplan kan niet eerder klaar zijn. Er zijn in het verleden inderdaad beloften gedaan door gemeente. Vanmiddag goed gesprek gehad. Als er 5 kavels zijn dan kan men over een paar weken aan de slag.
– Dhr. T. de Koning; Er stond in het GN dat de speeltuinen in het najaar worden aangepakt. Weet men hier al iets meer over?
Uitvoering is nog niet bekend maar 12 oktober opnieuw gesprek met gemeente. Daarna plannen aanpassen en budget en inkoop verder bekijken. Omdat we vanuit De Mortel dit gezamenlijk met de gemeente verder aan het uitwerken zijn duurt het hier wat langer dan in de andere dorpen.
– Dhr. F. Verhoeven; 6 november 15:00 voorstelling Fanfare St Lucia met “Joris en geheimzinnige toverdrank” in De Eendracht. Kaartjes 5 euro. Oma’s gratis als hun kleinkind meekomt. Wel graag kaartje kopen voor oma. Men krijgt dan geld terug bij kassa voor de voorstelling. Zo ben je zeker van een plaats!
– Dhr. B. Smulders; er zijn wat bestuurswisselingen geweest bij
Oranje/St Nicolaascomité waardoor er nieuw jong bloed in het bestuur komt!
– Hoe staat het met de Pleinwoningen?; volgende week gesprek met aannemer en gemeente. Dan pas meer duidelijkheid.
7. Sluiting;
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.